BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ tohto webu, Rudolf Brestič, Hospodárska 69, 917 01 Trnava.                                                                                                                                                  Ako prevádzkovateľ webu spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou. Vaše osobné údaje spracúvam len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Podľa čl. 13 GDPR plním informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov. Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Pri spracovaní osobných údajov postupujem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle prevedenia vyššie uvedeného nariadenia nahradí.

Na mojich webových stránkach nie ste nijako sledovaní, a preto sa o Vás dozviem len tie osobné údaje, ktoré mi výslovne oznámite. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre mňa prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujem preto náležitú pozornosť.

I. Kontakt: rudolf.b@centrum.sk                                                                                                                                                                                                                    Ako akreditovaný poradca poskytujem služby v oblasti životného štýlu a rozvoja osobnosti. Súčasne vykonávam servis, ako súčasť poradenskej služby. Poradca môže po dohode, ak je to nutné, vybaviť objednávku prípadne predaj v rámci objednávky cez email alebo pri osobných sedeniach.

II. Aké údaje zhromažďujem?                                                                                                                                                                                                                                Pre realizáciu poskytnutia služby a následného servisu od Vás potrebujem vedieť meno a priezvisko, titul (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a emailový kontakt, dátum narodenia. Ďalšie informácie sú potom subjektívne energetické záťaže organizmu, prípadne iné informácie dôležité pre správne plnenie služby.

Zaslanie takejto požiadavky je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v stanovenom rozsahu. Tento súhlas kedykoľvek odvolať písomnou požiadavkou na tej istej e-mailovej adrese.

III. K čomu údaje slúžia?                                                                                                                                                                                                                                        Pre riadne poskytnutie služby a následného servisu s Vami potrebujem komunikovať a vediem vyššie zmienené údaje a tieto získam pri osobných sedeniach, alebo pri Vami zaslaného emailu. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie služby a následného servisu, nie je nutný Váš výslovný súhlas. Okrem prípadných informácií týkajúcich sa Vášho zdravotného stavu, na ktoré je udelenie súhlasu nutnosťou.

Poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely t.j. na riadne poskytnutie služby a následného servisu, na účely plnenia právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje, ako aj poskytnutie vašich osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú mojou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vaše otázky.

IV. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám:

S Vašimi osobnými údajmi budem nakladať a ako správca ich spracovávať predovšetkým ja osobne. Vaše osobné údaje budú mnou spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, najviac však po dobu troch rokov alebo pokiaľ to stanovujú zákony a právne predpisy (napr. daňové, obchodné a pod.).

V. Doba spracovania osobných údajov?

Osobné údaje sú spracovávané po dobu plnenia zmluvy a služby. Následne potom po dobu najviac troch rokov od posledného plnenia. Ďalšie údaje vyplývajúce z mojej povinnosti sú archivované po dobu určenú platným zákonom.

Správca osobných údajov bude expiračnú lehotu pre vymazanie kontrolovať v rámci pravidelnej ročnej uzávierky. Osobné údaje po zákonnej expiračnej lehote budú ihneď odstránené. O vymazaní a skartácií je vedená prehľadová tabuľka.

VI. Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť a kde môžete uplatniť svoje práva?

Každý zákazník má podľa zákona o ochrane osobných údajov právo na to:

  • súhlas kedykoľvek odvolať,
  • požadovať odo mňa informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávam,
  • požadovať odo mňa vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u mňa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať odo mňa vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacej so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov

Vaše práva môžete uplatniť tak, že ma kontaktujete na e-mailovej adrese: rudolf.b@centrum.sk . Spracovanie Vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu pre ochranu osobných údajov (u ktorého tiež môžete podať sťažnosť ).


Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018